Před registrací do služby adOnline.cz reklamní systém si prosím důkladně přečtěte tato ustanovení a podmínky. V případě že se zaregistrujete, nebo už jste zaregistrován, souhlasíte s níže uvedenými smluvními podmínkami a pravidly. Pravidla a podmínky se mohou kdykoliv měnit a v případě jejich změn bude informován každý uživatel služby. V případě, že s nimi nebude souhlasit, může požádat o zrušení registrace a zamezení používání služby. Neznalost těchto smluvních podmínek, závazků a pokynů neomlouvá. Je každého povinností seznámit se s nimi.


A. Úvodní ustanovení
 1. Poskytování služeb souvisejících s nákupem, prodejem a zprostředkováním se řídí uzavřenou rámcovou smlouvou o poskytování služeb, těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") webové stránky adOnline.cz, nebo adOnline.sk (dále jen "reklamní systém", "systém" ).
 2. Provozovatelem reklamního systému adOnline umístěného na internetové adrese www.adonline.cz nebo www.adonline.sk je AdOnline s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 05552036 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Brně oddíl C, vložka 96124.
 3. Registrací do služby adOnline se zavazujete dodržovat všechna pravidla služby, uvedená na adrese www.adonline.cz/podpora/pravidla-pouzivani a také veškerá ustanovení těchto smluvních podmínek.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout účastníka na základě svého uvážení, účast libovolného účastníka, poptávky nebo web stránky v službě.
 5. Registrací do služby prohlašujete, že jste dosáhli minimálního věku 18 let, nejste zbaveni svéprávnosti a současně se zavazujete dodržovat veškerá ustanovení těchto smluvních podmínek.

B. Definování obchodních stran
inzerent
Fyzická nebo právnická osoba se sídlem v České republice(dále také ČR) nebo Slovenské republice(dále také SR), která má zájem nakupovat reklamní plochy v reklamním systému za účelem propagace služeb nebo výrobků.
vydavatel
Fyzická nebo právnická osoba se sídlem v ČR nebo SR, která má zájem prodávat reklamní plochy na svých webových stránkách za účelem výdělku.
administrátor
Provozovatel reklamního systému, který vystupuje jako prostředník mezi inzerentem a vydavatelem. Provozovatel si za zprostředkovatelské služby nárokuje provizi ve výši stanovené reklamním systémem a to od vydavatele.

C. Vymezení pojmů
web stránka
Internetová webová stránka, která poskytuje reklamní prostor k pronájmu pomocí služby adOnline.
reklamní plocha
Místo na web stránce, které je vyhrazeno k pronájmu reklamní plochy za předem dohodnutých podmínek.
cena reklamy
Nastavená cena vydavatelem za kterou je ochoten pronajmout reklamní prostor na své webové stránce inzerentovi.

D. Registrace do reklamního systému
 1. Každý návštěvník, který se zaregistruje do systému se stává členem a potvrzuje všechny pravidla stanovená těmito VOP.
 2. Registrace do systému je zdarma a nevyžadují žádné poplatky spojené z členstvím v systému.
 3. Každou registraci schvaluje administrátor a může ji odmítnout bez udání důvodu.
 4. Uživatel služby může požádat o zrušení účtu pomocí emailu.

E. Dobití a výplata kreditu

E.1. Dobití kreditu

Pro Obchodování prostřednictvím služby adOnline je uživatel povinen dobít si kredit. Úhradu provede jednou z podporovaných platebních metod, kterými jsou bezhotovostní převod na bankovní účty provozovatele nebo on-line přes platební systém PayPal. Po přijetí platby je uživateli na jeho účtu navýšen kredit a vystaven daňový doklad ve formátu PDF.

E.2. Výplata kreditu

Uživatel má právo nechat si svůj kredit vyplatit na své bankovní konto. Minimální hranice pro výplatu kreditu z účtu je 3000 Kč.


F. Práva a povinnosti tykající se Administrátora
 1. Provozovatel reklamního systému neposkytuje žádné osobní údaje registrovaných členů třetím stranám.
 2. Provozovatel dbá na dodržování smluvních podmínek stanovených pro vydavatele a inzerenta.
 3. Provozovatel vyplatí vydavateli peněžitou částku s prodeje reklamní plochy neobsahující procentní provizi pro administrátora
 4. Provozovatel kontroluje zda vydavatele a inzerenti neporušují pravidla této smlouvy
 5. Provozovatel nezasílá nadměrný počet emailových zprav, pouze důležité zprávy.
 6. Provozovatel může nastavit pro jednotlivce různé procento zisku.
 7. Provozovatel má právo odmítnout webovou stránku při schvalování, pokud nesplňuje požadované atributy: (design, nedokončený web, nefunkčnost ...)
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu, či úpravu smluvních podmínek.
 9. Provozovatel schvaluje webové stránky vydavatele na základě kvality. Vlastním přesvědčením schvaluje jen kvalitní webové stránky.
 10. Provozovatel má právo vytvořit obrázkový náhled web stránky a použít jej.
 11. Provozovatel sbírá jen aktuální statistiky z Google Analytics a to jen metriky: UIP, imprese, průměrný čas na stránkách a míru odjezdu. Tyto údaje jsou přístupné a viditelné pouze v systému pokud k tomu dal vydavatel souhlas.

G. Práva a povinnosti tykající se vydavatele
 1. Vydavatel souhlasí s tím, že se mu vyplatí částka za prodaný reklamní prostor snížený o podíl pro provozovatele systému.
 2. Vydavatel může zaregistrovat libovolný počet webových stránek a libovolný počet reklamních ploch pro tyto webové stránky, pokud neporušuje stanovená pravidla uvedená níže.
 3. Webové stránky mohou být jen ve slovenském, českém nebo anglickém jazyce.
 4. Informace, které vydavatel popíše o webové stránce musí být pravdivé a co nejpřesnější.
 5. Vydavatel se zavazuje, že nebude kontaktovat inzerenta s cílem obejít reklamní systém.
 6. Vydavatel má právo zamítnout reklamu od inzerenta a to bez uvedení důvodu.
 7. Vydavatel nesmí uměle zvyšovat návštěvnost svých webových stránek používáním tzv.. autosurfů, klikaček ...
 8. Vydavatel může do systému přidat jen plně funkční a dokončené web stránky, které mají pro návštěvníka nějaký přínos a které nejsou v rozporu se zákony ČR nebo SR.
 9. Kliknutí na vlastní reklamy s cílem obohatit se je nepřípustné. Také využívání proxy serverů k zobrazení nebo kliknutí na reklamu je nepovolené.
 10. Je zakázáno návštěvníka webové stránky nabádat ke kliknutí reklamy, nebo jiným způsobem donutit provést určitou akci s reklamní plochou.
 11. Je zakázáno přidávat webové stránky, které využívají automatické otevírání oken na zobrazování reklamy, nebo jiného obsahu.
 12. Vydavatel nevkládá webové stránky, které jsou určeny pouze pro vyhledávací nástroje, stránky, které prodávají zpětné odkazy, nebo jiné praktiky, které využívají zakázané praktiky v oblasti optimalizace pro vyhledávače.
 13. Je zakázáno přidávat webová stránky, které kopírují originální obsah z jiných stránek.
 14. Web na kterém je umístěn reklamní kód musí být dostupný. Dostupnost se kontroluje každý den 3x za 24 hodin a v případě nedostupnosti se bude požadovat relevantních důvodu výpadků. V případě zaviněných důsledků dojde k zablokování účtu a zabavení finančních prostředků.
 15. Omezení při generování HTML kódu:
  • Vydavatel souhlasí, že do svých webových stránek vloží javascript reklamní kód, který v systému vygeneruje.
  • Je zakázáno reklamní kód jakkoliv upravovat.
  • Vydavatel může umístit reklamní kód pouze na webové stránce k němu určené.
  • Je nepovolené odstraňovat reklamní kód v případě, že tuto plochu využívá inzerent.
  • Reklamní plochy nesmějí být překryty jiným obsahem.
  • Texty, oznámení, které navádějí návštěvníky na kliknutí jsou zakázány.
  • Je zakázáno umístit 2 stejné kódy na jednu načtenou stránku.
  • Je zakázáno přemisťovat, upravovat reklamní jednotku, pokud ji inzerent využívá.
  • lze přidat pouze stránky na doménách druhé úrovně. Vkládat reklamní kód na doménu třetí úrovně je možné jen tehdy, pokud je součástí stránky druhé úrovně.
  • Reklamní kód musí být umístěn na fixním místě. Není povoleno využívat tzv. plovoucí okna.
  • Reklamní kódy nesmějí být umístěny v prvku IFRAME.
  • Na jedné načtené stránce mohou být maximálně 3 reklamní kódy. Je jedno zda jde o adOnline kód, nebo jiný reklamní systém. Celkový počet nesmí přesáhnout počet 3.
  • Reklamní kód nesmí být vložen pouze v zaheslované části webu. Reklama musí být přístupná všem návštěvníkům, bez nutnosti se stát členem (registrací, ...).

H. Práva a povinnosti tykající se inzerenta
 1. Nákup reklamní plochy je závazný. Stopnout reklamu je možné pouze ve vážných případech, přitom se inzerentovi vrátí pouze částka, která se nevyužila na kampaň, nebo pokud se nerozhodne jinak.
 2. Je zakázáno zadávat reklamy, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo SR.
 3. Je zakázáno obsahem reklamy jakkoliv urážet národnost, rasu, náboženství.
 4. Inzerent se zavazuje, že nebude kontaktovat vydavatele s cílem obejít reklamní systém.
 5. Reklamní jednotka má obsahovat text, nebo grafický banner, který má souvislost s cílovou stránkou inzerenta.
 6. Je zakázáno při vytváření reklamní jednotky používat slovní spojení "klikni sem", "sem neklikaj", "vyhráli jste" a jiné, které lákají k vykonání kliku na reklamu.
 7. Je zakázáno propagovat služby, nebo produkty, které mají za cíl podvést případného zájemce.
 8. Je zakázáno využívat agresivní prvky jako jsou: kontrastní blikání, nepříjemné barvy, ... v bannerové reklamě s cílem násilně zaujmout.

I. Obecné informace pro uživatele
 1. Na komunikaci s administrátorem je možné použít email, nebo on-line komunikaci, která se aktivuje ve spodní lište.
 2. Autorizačním komunikačním kanálem je jedině email.
 3. Identifikace člena systému se provádí na základě jeho emailu.
 4. Osobní informace člena musí být pravdivé a vždy aktuální.
 5. Inzerent, nebo vydavatel se nevyhýbá komunikaci s provozovatelem v případě, že o ni požádá a je nutná.
 6. Každý uživatel může požádat o zrušení účtu, přitom vydavatel a inzerentovi bude vyplacena zůstatková cena na účtech.
 7. Všechny důležité zprávy budou doručeny na elektronickou adresu, kterou uživatel zadal při registraci.

J. Prohlášení a záruky

Účastník systému prohlašuje a ručí za to, že:

 1. Všechny informace, které poskytl provozovateli jsou správné a aktuální.
 2. Má veškerá potřebná práva, pravomoc a oprávnění k uzavření této smlouvy s provozovatelem.
 3. Je právoplatným vlastníkem web stránky, nebo je pověřen poskytovat reklamní prostor web stránky, který do služby adOnline zaregistroval.
 4. Výslovně prohlašuje, že jeho web stránka neporušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví třetích stran.

K. Omezení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu reklamních sdělení. Provozovatel rovněž nezodpovídá za jakýkoli obsah vkládaný do služby adOnline uživateli služby adOnline. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou vydavatelem, inzerentům nebo třetím osobám. Provozovatel rovněž nezaručuje optimální připojení ke službě adOnline.

Každý účastník služby adOnline odpovídá za údaje, které vkládá na server adOnline.

Žádný účastník služby adOnline nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi, které nemá ve své moci (např. výpadky serverů, rozhodnutí orgánů veřejné moci, zemětřesení, povodeň nebo jiná živelná katastrofa, výpadky elektrické energie, teroristický útok, válka nebo jiné zásahy vyšší moci).

Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou řádného poskytování služby adOnline a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.


L. Důvěrnost informací a zpracování osobních údajů

Účastník služby adOnline je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích provozovatele nebo služby adOnline, pokud nebude této povinnosti zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele nebo službě adOnline se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají provozovatele nebo služby adOnline.

Účastníci služby adOnline souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jejich osobních údajů poskytnutých při registraci do služby adOnline, a to všech jmen a příjmení, místa trvalého bydliště, telefonního a emailového kontaktu. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby adOnline inzerentům a vydavatelem, jakož komunikace s provozovatelem. Účastníci služby adOnline zároveň souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno a příjmení (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých internetových stránkách. Souhlas je udělen na období trvání spolupráce.


M. Výpověď a zrušení smlouvy

Inzerent má kdykoliv právo ukončit svoji účast ve službě adOnline. Inzerentem rezervované reklamní plochy nejsou ukončením činnosti inzerentem dotčeny.

Vydavatel má právo ukončit svou činnost ve službě adOnline. Vydavatel před ukončením činnosti nesmí pronajímat reklamní plochy inzerentům a také musí odstranit reklamní kódy se svých web stránek.

Kromě faktického ukončení činnosti podle předchozích odstavců může každý účastník služby adOnline svoji činnost ukončit písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu ad@adonline.cz a zrušit tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení.

Ukončení činnosti účastníka služby adOnline z jiného důvodu uvedeného v těchto smluvních podmínkách, zejména na základě rozhodnutí provozovatele, tím není dotčena.


N. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí platným právem České republiky, zejména ustanovením Obchodního zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu změnit dle svého uvážení bez informování účastníků.

Pokud některá ze smluvních stran nepožaduje plnění některého z ustanovení této smlouvy, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekla trvale, ale má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Účastníci služby adOnline na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a vylučují ustanovení upravující neúměrné zkrácení a použití obchodních zvyklostí.

Účastník nesmí, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Pokud tak učiní bez předchozího písemného souhlasu provozovatele má provozovatel právo okamžitě a bez předchozího upozornění zablokovat danému účastníkovi účet v službě adOnline, se všemi z toho plynoucími důsledky (propadnutí provize).


PORUŠENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK ZABLOKOVÁNÍ ÚČTU. NEZNAMENÁ, ŽE JINÉ NEPOVOLENÉ ČINNOSTI V RÁMCI SYSTÉMU JSOU POVOLENY. SNAHOU JE UDRŽET REKLAMNÍ SYSTÉM V REÁLNÉM, FUNKČNÍM PROVOZU. V případě zjištění pochybení, které nejsou obsaženy v těchto podmínkách, bude uživatel vyzván a usměrněný k nápravě a vzniklá situace bude zapsána do těchto podmínek.

Platné od 1. 1. 2017

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. dobře